کل در خواست های در ثانیه
47443257

474383.57% 474337.57%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1536
کل درخواست ها در دقیقه
11025920
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash