کل در خواست های در ثانیه
48823350

488184.5% 488138.5%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1683
کل درخواست ها در دقیقه
8363610
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash