کل در خواست های در ثانیه
26741664

267367.64% 267321.64%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1380
کل درخواست ها در دقیقه
5825400
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash