کل در خواست های در ثانیه
13990500

139856% 139810%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1242
کل درخواست ها در دقیقه
3175500
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash