کل در خواست های در ثانیه
104607756

1046028.56% 1045982.56%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
3543
کل درخواست ها در دقیقه
9218440
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash