کل در خواست های در ثانیه
25173990

251690.9% 251644.9%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1242
کل درخواست ها در دقیقه
5715900
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash