کل در خواست های در ثانیه
12171612

121667.12% 121621.12%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1758
کل درخواست ها در دقیقه
265720
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash