کل در خواست های در ثانیه
39803628

397987.28% 397941.28%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1683
کل درخواست ها در دقیقه
6822945
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash