کل در خواست های در ثانیه
4488264

44833.64% 44787.64%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
510
کل درخواست ها در دقیقه
963600
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash