کل در خواست های در ثانیه
43415838

434109.38% 434063.38%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1536
کل درخواست ها در دقیقه
10091520
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash