کل در خواست های در ثانیه
654261201

6542563.01% 6542517.01%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
4035
کل درخواست ها در دقیقه
58637250
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash