کل در خواست های در ثانیه
53717880

537129.8% 537083.8%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
2409
کل درخواست ها در دقیقه
19432600
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash