کل در خواست های در ثانیه
120981

1160.81% 1114.81%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1593
کل درخواست ها در دقیقه
521220
وضعیت سرور 10/9
Normal Status