کل در خواست های در ثانیه
3281058

32761.58% 32715.58%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
867
کل درخواست ها در دقیقه
690580
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash