کل در خواست های در ثانیه
123359859

1233549.59% 1233503.59%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
2667
کل درخواست ها در دقیقه
7450380
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash