کل در خواست های در ثانیه
15420483

154155.83% 154109.83%

Status

وضعیت سرور

تعداد کل کاربران وب سایت
1947
کل درخواست ها در دقیقه
3938350
وضعیت سرور 25/18
Server IR02 Crash